งานสัมมนา Waste Innovation and Solution 2009

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการแห่งชาติประจำปี 2552 จัดโดย สภาอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมและทางออกสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ( Waste Innovation and Solution 2009 )” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประะานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมจากบริษัทผู้รับดำเนินการจัดการกากของเสียอุตสากรรม และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กว่า 20 บูธ

นอกจากนี้ในช่วงเช้ายังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต วิวัฒนาการการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมของประเทศไทย”โดย นายโกศล ใจรังษี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม , รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผู้แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ศาสตราจารย์กิตคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ กรรมการสภาวิศวกร และ นางสาวชุติมา นุ่นมัน สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์มติชน และการสัมมนาในหัวข้อ “ประมวลเทคโนโลยี 3Rs” โดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน , รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , รองอธิการบดี และคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนกว่า 400 คน

ในช่วงบ่ายมีการแบ่งการสัมมนาออกเป็น 5 ห้องย่อย โดยห้องย่อยที่ 1 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Carbon Footprint และบัญญชีรายการสิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Inventory / Life Cycle Asssesment (LCI/LCA) )” ห้องย่อยที่ 2 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “กากของเสียอุตสาหกรรม…จัดการให้ง่ายและถูกต้องตามกฎหมายทำได้อย่างไร” ห้องย่อยที่ 3 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการของเสีย” ห้องย่อยที่ 4 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรม” และห้องย่อยที่ 5 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนกากของเสียอุตสาหกรรม (Industrial Waste Exchange) และกรณีตัวอย่าง”