ทส. ร่วมเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า WEEE(Waste of Electronic and Electrical Equipments) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริษัท หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกและจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 77 พรรษา 12 สิงหาคม และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารอันตรายที่ใกล้ตัว และรู้จักวิธีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วน