บริการของบริษัท

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม จำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับระบบบำบัดมลพิษ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้
 • บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ แบบนิติบุคคล
 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • บริการจัดฝึกอบรม
 • บริการออกแบบ ปรับปรุง ก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษ
 • บริการจัดการกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร
 • บริการเก็บขน จัดเก็บ คัดแยก กากอุตสาหกรรมประจำโรงงานลูกค้า
 • บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม
 • บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
 • บริการล้างทำความสะอาด
 • จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์
 • จำหน่ายสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์
 • จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคล (PPE)
 • จำหน่ายภาชนะบรรจุของเสีย
 • ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้
 • เศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถ รีไซเคิลได้

บริการของบริษัท

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ และระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา(Solve problems), พัฒนาประสิทธิภาพ(Develop to high efficiency) และลดค่าใช้จ่าย(Reduce cost) ในการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ครอบคลุม ปัญหามลพิษทั้ง ด้าน คือ มลพิษน้ำ , มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม จึงสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา และควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม รวมถึงข้อบังคับตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อีกด้วย


บริการจัดการกากอุตสาหกรรม

ให้บริการขนส่งและกำจัดกากของเสียทุกประเภท ด้วยรถขนส่งหลายขนาดหลายประเภทขึ้นกับลักษณะของเสีย ทั้งที่เป็นของแข็งหรือของเหลว เป็นของเสียอันตรายหรือไม่อันตราย โดยนำไปกำจัดที่โรงงานผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


บริการจำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมี

รับออกแบบระบบ พร้อมติดตั้งระบบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย อาทิเช่น สื่อกลางชีวภาพ ข้อต่ออ่อนกันทรุด หัวกระจายอากาศ เครื่องเติมอากาศ ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบสารเคมี ลูกลอย ฝาเหล็กหล่อ และอื่นๆ รวมทั้งสารเคมีทั่วไป สารเคมีเฉพาะทางที่ใช้ใน ระบบ บำบัดน้ำเสีย อากาศ และด้านการกำจัดกากของเสีย อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการรวมทั้งมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขระบบต่างๆโดยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี พร้อมบริการหลังการขาย


บริการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้

เรามุ่งหน้าพัฒนาแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหาวิธีการจัดการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย แนวทางหนึ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด คือ การนำกากของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้แนวคิด 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) เพราะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษกากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมได้ในที่สุด โดยเรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการทำ 3R ในโรงงานลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในโรงงานลูกค้าดำเนินการจัดการภายในโรงงานต่อไป ด้วยทีมงานบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ที่มีประสบการณ์การจัดการของเสียใน โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเราพบว่าการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่