บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทีมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ครอบคลุมปัญหามลพิษทั้ง 3 ด้าน คือ มลพิษน้ำ , มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม จึงสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา และควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม รวมถึงข้อบังคับ ตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแบบนิติบุคคล
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทนิติบุคคล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน บ123-49-062 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ขอบเขตการทำงานของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ แบ่งตามประเภทมลพิษ
• ตัวอย่างระบบบำบัดมลพิษ แบ่งตามประเภทมลพิษ

บริการผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษแบบนิติบุคคล

ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีบริการวิจารณ์ผลวิเคราะห์โดยผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

• จัดทำแผนตรวจวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศประจำปีวางแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การกำหนด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด จุดที่ตรวจวัด จำนวนตัวอย่าง วันและ เวลาในการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่ำที่สุด
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ
• ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
• ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
• ตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
• ตรวจวัดคุณภาพน้ำดี
• ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
• ตรวจวัดคุณภาพกากของเสีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
• พารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำดี
• พารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำเสีย
• พารามิเตอร์ด้านคุณภาพอากาศ
• พารามิเตอร์ด้านคุณภาพกากของเสีย
• มาตรฐานมลพิษน้ำ
• มาตรฐานมลพิษอากาศ


บริการจัดฝึกอบรม

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตัวอย่างหัวข้อฝึกอบรม ได้แก่
• ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
• การยศาสตร์ในการทำงาน
• การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
• การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
• การควบคุมระบบบำบัดอากาศ
• กฎหมายสิ่งแวดล้อม
• แนวทางและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน
• อื่นๆ


บริการออกแบบ ปรับปรุง ก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษ

ให้บริการออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และงานวิศวกรรมอื่นๆ ทุกประเภท โดยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความเชี่ยวชาญงานออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษนอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศ อีกด้วย