เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด เริ่มให้บริการเป็นบริษัทที่ปรึกษาระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานับ 10 ปี ทั้งการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ และระบบจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

ต่อมาลูกค้าของบริษัทมีความต้องการบริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวจรมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการด้านการขนส่งและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมขึ้นในปีพ.ศ.2549 โดยร่วมมือกับบริษัท แหลมฉบัง ซี.แอล.ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ขนส่งที่มีประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 และเครือข่ายบริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิธีการจำกัดของเสียในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ การใช้ซ้ำ (Reused), การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle), การเผา (Incineration), การเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต์ (Cement Kiln) และการฝังกลบ (Landfill) เพื่อให้ครอบคลุมการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการกำจัดของเสียที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย

จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการด้านการจัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 
สำนักงานใหญ่ แหลมฉบัง