บริการแบบครบวงจร

ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร(One-Stop-Service) ทุกขั้นตอนการจัดการกากของเสีย ตั้งแต่จุดที่เกิดของเสีย (Source), ภาชนะบรรจุของเสีย(Container), การเก็บรวบรวมของเสีย(Collection), การจัดเก็บของเสีย(Waste storage), การคัดแยกของเสีย (Waste separation), การขนส่งของเสีย(Waste transportation) และการกำจัดของเสีย(Waste disposal) รูปแสดงขั้นตอนการให้บริการแบบครบวงจร

>> รูปแสดงขั้นตอนการให้บริการแบบครบวงจร

>> ตารางแสดงรายละเอียดการให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ
ลำดับ ขั้นตอน บริการของบริษัท
1. จุดกำเนิดของเสีย (Source)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมกับ
  ของเสียแต่ละประเภท ทั้งด้านขนาด วัสดุ การใช้งาน
 • บริการจัดหาภาชนะบรรจุของเสียทุกประเภท
2. ภาชนะบรรจุของเสีย
(Waste Container)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมกับ
  ของเสียแต่ละประเภททั้งด้านขนาด วัสดุ การใช้งาน
 • บริการจัดหาภาชนะบรรจุของเสียทุกประเภท
3. การเก็บขน (Collection)
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการเก็บขนของเสียจาก
  ภาชนะบรรจุของเสียมายังโรงเก็บของเสีย
 • บริการพนักงานประจำเพื่อเก็บขนของเสียในโรงงาน กรณีที่โรงงานไม่มีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง
4. การจัดเก็บ (Waste storage)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บของเสียในโรงเก็บของเสีย
  ให้ถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • บริการพนักงานประจำพื้นที่บริเวณโรงเก็บของเสีย เพื่อ
  ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณีที่
  โรงงานไม่มีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง
 • บริการออกแบบ ปรับปรุง ก่อสร้างโรงเก็บของเสียให้
  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักสิ่งแวดล้อมและความ
  ปลอดภัย
5. การคัดแยก (Waste Seperation)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียให้ถูกต้องตาม
  ประเภทของเสีย คือ ของเสียทั่วไป ของเสียอันตราย และ
  ของเสียที่รีไซเคิลได้
 • บริการพนักงานประจำเพื่อคัดแยกของเสียตามประเภทที่
  ถูกต้อง
6. การขนส่ง (Waste transport)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งของเสียที่เหมาะสมกับ
  ของเสียแต่ละประเภท ทั้งด้านประเภทรถ ขนาด เพื่อให้
  ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
 • บริการขนส่งของเสียทุกประเภท ทั้งที่เป็นอันตราย และ
  ไม่เป็นอันตราย ด้วยรถขนส่งที่มีมาตรฐานสูง
7. การกำจัด (Waste Disposal)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการกำจัดของเสียที่เหมาะสมกับ
  ของเสียแต่ละประเภท และถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริการรับกำจัดของเสียทุกประเภท ทั้งที่เป็นอันตรายและ
  ไม่อันตราย ผ่านทางเครือข่ายผู้รับกำจัดมากกว่า 30 ราย
  ครอบคลุมวิธีการกำจัดทุกวิธี