สนใจใช้บริการ

กรุณาเลือกบริการของบริษัทที่ท่านสนใจ

ให้บริการขนส่งและกำจัดกากของเสียทุกประเภท ด้วยรถขนส่งหลายขนาดหลายประเภทขึ้นกับลักษณะของเสีย ทั้งที่เป็นของแข็งหรือของเหลว เป็นของเสียอันตรายหรือไม่อันตราย โดยนำไปกำจัดที่โรงงานผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


ให้บริการ…..