รถไฟ ไปรษณีย์ บริการฟรีรับส่งอะลูมิเนียม

วันที่ 31 สิงหาคม นายภิมุข สิมะโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2552 เพื่อลดขยะมูลฝอยประเภทอะลูมิเนียม และนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปผลิตขาเทียม และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ซึ่งผู้บริจาคในต่างจังหวัดสามารถนำอะลูมิเนียมไปร่วมบริจาคได้ 2 ทาง คือที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อขนส่งทางรถไฟและร่วมบริจาคโดยใส่กล่องไม่เกิน 5 กก.ส่งได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สนับสนุนการขนส่งจากผู้บริจาคถึงปลายทางกรมควบคุมมลพิษ ไม่คิดค่าธรรมเนียมไปถึงสิ้นปี 2553 ประชาชนสามารถร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้ากล่องถึงกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 และในวันที่ 5-11 กันยายน 2552 จะมีการจัดกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่น บริเวณสวนสาธารณะบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว และจะจัดที่จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต เป็นลำดับต่อไป ซึ่งแต่ละพื้นที่มีโรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมประกวดการเรียกคืนอะลูมิเนียม ชิงรางวัล คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 โรงเรียนต่อพื้นที่ และรวบรวมอะลูมิเนียมได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ ลดปริมาณการตกค้างของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอะลูมิเนียม

ทั้งนี้นายภิมุข สิมะโรจน์ ได้มอบรางวัลพร้อมโล่แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ที่ชนะการประกวดแผนงานโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมฯ ปี 2551 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล) และโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รวมทั้งรับมอบอะลูมิเนียมจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนสมเด็จย่า เพื่อส่งมอบอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีต่อไป

 

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 38/2552
วันที่ 31 สิงหาคม 2552