วิจัยพบคนเหนือ 4 จว.มีสารเคมีตกค้าง 100%

พะเยา -เผยผลสำรวจ สารเคมีใน ปัสสาวะเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง 120 คนใน 4 จังหวัดภาคเหนือ พบสารเคมีตกค้างในระดับอันตราย 100% ชี้ชัดแผนรณรงค์ใช้สารอินทรีย์ในภาคการเกษตรไร้ผล

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่องการขยายผลการวิจัยสู่การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต และการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมต้นแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เองในชุมชน

ผู้ เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรต่างๆในจ.พะเยา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายผู้พิการ กลุ่มสตรีพะเยา สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ตัวอย่าง 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองและอำเภอดอกคำใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 คน

ใน การสัมมนา ได้มีการนำผลการวิจัยเสนอต่อเครือข่ายที่ร่วมศึกษา ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสู่การบริโภคและการผลิตที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี รวมทั้งมีการนำเสนอวิธีการลดสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการมีเครือข่ายส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยในชุมชนมากขึ้น

นอก จากนี้ ยังมีการเปิดเผยผลวิจัยการใช้ และการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช การบริโภคผักและผลไม้ ในกลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภค รวมถึงไปถึงผู้ปกครอง นักเรียนในสถานศึกษาทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยาและเชียงราย จำนวน 120 คน ของศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสารเคมีตกค้างในปัสสาวะและกระแสเลือดทุกราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเกษตรกรในภาคเหนือ ยังคงพึ่งพาสารเคมีในการทำการเกษตรอยู่เหมือนเดิม ทั้งที่หลายหน่วยงานได้รณรงค์ให้ใช้สารอินทรีย์ในการผลิตแต่กลับไม่ได้ผล เท่าที่ควร

ที่มา www.manager.co.th วันที่ 10 ส.ค. 2553