ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาของระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการบริการด้านการจัดการกาก ของเสียอุตสาหกรรมของลูกค้ามากที่สุดโดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการแบบครบวงจรเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิ- ภาพสูงสุด (TOTAL Waste Management) หรือเลือกใช้แบบแยก ประเภทบริการต่างๆ เฉพาะที่ลูกค้า ต้องการ (Customer-Based-Service) มีรายละเอียด ดังนี้


เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด พบว่าปัญหามลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือมลพิษกากของ เสียอุตสาหกรรม โดยประเภทและปริมาณของเสียจะมีมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมและขนาดของโรงงานนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานเกือบทั้งหมดไม่มีระบบกำจัดกากของเสียภายในโรงงานเอง เนื่องมาจากปริมาณ กากของเสียที่มีอยู่แต่ละโรงงานไม่มาก พอที่จะสามารถลงทุนสร้างระบบกำจัดกากของเสียได้อย่างคุ้มค่าจึงต้องใช้วิธีการส่งของเสียไปกำจัด ณ โรงงานผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหามลพิษกากของเสียอุตสาหกรรม คือ การมีระบบการจัดการมลพิษกากของเสีย อุตสาหกรรม เพื่อ จัดการเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด บรรจุภัณฑ์ การเก็บขน การจัดเก็บ การคัดแยก และการขนส่งไปกำจัดได้อย่างปลอดภัยและไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม