ศูนย์แลกเปลี่ยนกากของเสีย

          หนึ่งในแนวทางการจัดการของเสีย คือ การนำกากของเสียจากโรงงานแห่งหนึ่งไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบของโรงงานอีกแห่งหนึ่ง แต่วิธีการนี้ มักพบปัญหาไม่มีความคืบหน้าของโครงการ ทั้งนี้เกิดมาจากโรงงานมักต้องสูญเสียเวลาอย่างมากในการศึกษาความเป็นไปได้ การประสานงานระหว่างสองโรงงานที่จะทำการแลกเปลี่ยน ปริมาณของเสียที่ไม่คุ้มค่า รวมถึงข้อกฎหมายในการดำเนินการแลกเปลี่ยน จึงทำให้การแลกเปลี่ยนไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร
เรายินดีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้การแลกเปลี่ยนกากของเสียประสบความสำเร็จ ด้วยทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและระบบฐานข้อมูลลูกค้า ของบริษัทฯ สามารถอุดช่องว่างปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผลักดันให้โครงการแลกเปลี่ยนเป็นไปได้ต่อไป

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของเรา

ปัญหา
การแก้ไข
1. สูญเสียเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 1. ทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าในโครงการที่ประสบความสำเร็จ จึงสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
2. การประสานงานระหว่างโรงงานที่ทำการแลกเปลี่ยนทำได้ยากในทางปฏิบัติ 2. ทีมงานของเราพร้อมให้บริการติดต่อประสานงาน เช่นการส่งตัวอย่างของเสีย,การวิเคราะห์ของเสีย,การขนส่งของเสีย ช่วงการทดลอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีศึกษา (รวมทั้งการรักษาความลับของโรงงาน ในกรณีที่ต้องการปิดเป็นความลับ)
3. ปริมาณกากของเสียไม่เพียงพอ ไม่คุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยน 3. เรามีระบบฐานข้อมูลลูกค้าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนของเสียประเภทต่างๆ ทำให้สามารถรวบรวมปริมาณกากของเสียที่ใช้ประโยชน์ ได้จากหลายโรงงานจนได้ปริมาณที่คุ้มค่าต่อการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยน
4. การประสานงานระหว่างโรงงานและหน่วยงานราชการที่ต้องขออนุญาตตามข้อกฎหมาย 4. ทีมงานแผนกสิ่งแวดล้อมของเรา พร้อมให้บริการประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากโครงการมีความเป็นไปได้