บทความด้านสิ่งแวดล้อม

รถไฟ ไปรษณีย์ บริการฟรีรับส่งอะลูมิเนียม

วันที่ 31 สิงหาคม นายภิมุข สิมะโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2552 เพื่อลดขยะมูลฝอยประเภทอะลูมิเนียม และนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปผลิตขาเทียม และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: รถไฟ ไปรษณีย์ บริการฟรีรับส่งอะลูมิเนียม


ทส. ร่วมเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า WEEE(Waste of Electronic and Electrical Equipments) 

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ทส. ร่วมเปิดโครงการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า


ทส. เชิญประชาร่วมใจ รวมพลังหยุดเผา บรรเทาโลกร้อน

จากการคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในปี 2552 พบว่าอาจมีความรุนแรงมากกว่าปี 2551 เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ลา นิญญ่า เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้ช่วงต้นปี 2552 มีปริมาณฝนต่ำ สภาพอากาศแห้ง ประกอบกับการสะสมปริมาณเชื้อเพลิงในป่ายังอยู่ในปริมาณสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์หมอก ควันและไฟป่า โดยได้มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เตรียมความพร้อมในการระดมพลของหน่วยงานควบคุมไฟป่าตามแผนระดมพลดับไฟป่า จัดทำแนวกันไฟ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันและดับไฟป่า ฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ประสานการจัดการหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ งดเผาเศษวัสดุการเกษตร งดเผาป่า และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันไฟที่อาจเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ป่าและในชุมชน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ทส. เชิญประชาร่วมใจ รวมพลังหยุดเผา บรรเทาโลกร้อน


ผลการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

สืบ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เกิดปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสารภีและแม่น้ำปราจีนบุรี ที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำออกเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าว กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะทำงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปลาตาย และคณะทำงานกำหนดมาตรการและแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่คลอง สารภี ในปี 2550

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ผลการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย